Białystok: Usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Przeprowadzenie programu doradztwa zawodowego. Zajęcia z psychologiem
Numer ogłoszenia: 407154 – 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku , ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 7421213, faks 85 7422923.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zst.bialystok.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Przeprowadzenie programu doradztwa zawodowego. Zajęcia z psychologiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Cz.1-3. Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego po 36 godz. po 1 gr. dla klas I, II, III, IV w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. W sumie 12 grup po 8os/gr w każdym roku szkolnym. Cel: wyrównanie dysproporcji w wiedzy uczniów z trudnościami w nauce. Program zajęć zostanie opracowany po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy braków na początku każdego roku szkolnego. Ilość przewidywanych godzin w projekcie: 864 (432/rok) – 36h/ucz. Cz.4. Opracowanie i przeprowadzenie programu doradztwa zawodowego. Cel: wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego z uczniów uczestniczących w projekcie oraz przeciwdziałanie przerwaniu kształcenia w okresie określonym w ww. pkt. III.1. Maksymalna ilość uczniów przewidzianych w projekcie: 380. Każdy z uczestników otrzyma po 2 godziny doradcze, podczas których opracowany zostanie Indywidualny Program Doradztwa Zawodowego (IPD). Przewiduje się prowadzenie zajęć grupowych. IPD obejmuje w szczególności: umiejętności poruszania się po rynku pracy, formy zatrudnienia, wymagania pracodawców oraz korzyści z kształcenia. Forma: 12h (4X3h) w okresie określonym w pkt. III.1. Liczebność grupy: 8 os/gr. dla klas określonych w ww. pkt. III.1. W sumie 4 grupy. w każdym roku szkolnym, każda grupa uczestników przepracuje 12 godzin. Razem: – łączna ilość IPD: 380, – 760 godzin doradztwa indywidualnego, – 96 godzin zajęć grupowych. Cz.5. Zajęcia z psychologiem mające na celu udzielenie wsparcia uczniom z zaburzeniami, mikrodeficytami, problemami wychowawczymi w okresie określonym w ww. pkt. III.1. Forma: prowadzenie indywidualnych zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć grupowych w poszczególnych klasach określonych w ww. pkt. III.1. Sesje z 32 uczniami potrzebującymi wsparcia psychologicznego: 10h/os w każdym roku szkolnym. Przeprowadzenie w każdym semestrze (w ramach godzin wychowawczych) zajęć grupowych w klasach określonych w ww. pkt. III.1 obejmujących w szczególności zagadnienia związane z wiekiem dorastania, uzależnieniami, przemocą itp. na rzecz uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego, z trudnościami wychowawczymi bądź pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Ilość przewidywanych godzin w projekcie: 768 h w tym: – 128 h w klasach określonych w pkt. III.1. Po 4 h w każdej z klas w każdym roku szkolnym określonym w ww. pkt. III.1. – 640 h doradztwa indywidualnego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy PZP

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – matematyka, j. polski, j. angielski wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności nauczanego przedmiotu. DORADZTWO ZAWODOWE – wykształcenie wyższe. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – wykształcenie wyższe w zakresie psychologii. Ponadto Zamawiający powyższy warunek oceni wg złożonego oświadczenia, zgodnie z którym wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w zakresie: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – matematyka, j. polski, j. angielski co najmniej 2-letni staż pracy pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. DORADZTWO ZAWODOWE – doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat w pracy z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – staż w pracy z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający powyższy warunek oceni wg złożonego oświadczenia o którym mowa w sekcji III.3.1)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający powyższy warunek oceni wg złożonego oświadczenia o którym mowa w sekcji III.3.1)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający powyższy warunek oceni wg złożonego oświadczenia o którym mowa w sekcji III.3.1)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zst.bialystok.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:http://www.zst.bialystok.pl/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 14:59, miejsce: Sekretariat ZST im. gen. Władysława Andersa, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Dokumenty do pobrania:

 

203_SIWZ_ZST_ZP_2
203_ZST_ZP_2zalaczniki
203_ZST_ZP_2_zalnr6