Projekt numer:    2016-1-PL01-KA102-023955

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III ZST w B-stoku, zawód – technik pojazdów samochodowych (10 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (20 osób), technik technologii drewna (10 osób) oraz 14 uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz (7 osób) i mechanik pojazdów samochodowych (7 osób).

Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii i Węgrzech mają na celu:

–  zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży mechanicznej, gastronomicznej oraz drzewnej w krajach europejskich,

– wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy;

–  wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania,

– zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim,

– podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci kontaktów międzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej

– zwiększenie potencjału, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZST w Białymstoku, wzbogacenie oferty działań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym,

– wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym a światem pracy

– zapewnienie lepszego uznawanie kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii i na Węgrzech.

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 11 października 2016 r.

 

Aktualizacja listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Staże uczniów ZST w Białymstoku szansą na europejskim rynku pracy”