Piekarz

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent kierunku piekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

2) sporządzania półproduktów piekarskich;

3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Warunkiem uzyskania wykształcenia w tym kierunku jest zdanie egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.3-Produkcja wyrobów piekarskich w części praktycznej i teoretycznej potwierdzających następujące umiejętności:

1. Magazynowanie surowców piekarskich

Uczeń:

1) rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich;

2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;

3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich;

4) ocenia jakość surowców piekarskich;

5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów piekarskich oraz warunków ich magazynowania;

6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach;

7) obsługuje urządzenia magazynowe;

8) prowadzi dokumentację magazynową;

9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

Uczeń:

1) określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania;

2) posługuje się recepturami piekarskimi;

3) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie;

4) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta;

5) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;

6) ustala parametry technologiczne produkcji ciasta;

7) sporządza ciasta na wyroby piekarskie;

8) dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich;

9) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta;

10) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast;

11) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, sporządzania, dzielenia i formowania ciasta;

12) wykonuje czynności związane z ręcznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz kształtowaniem kęsów.

3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

Uczeń:

1) planuje operacje technologiczne przed rozrostem kęsów ciasta i w trakcie rozrostu;

2) wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem końcowym i w trakcie rozrostu uformowanych kęsów ciasta;

3) obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta;

4) poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami;

5) kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu;

6) planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta;

7) wykonuje czynności końcowe przed włożeniem wyrobów do pieca;

8) rozróżnia piece piekarskie;

9) obsługuje piece piekarskie;

10) analizuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku;

11) wykonuje czynności związane z wypiekiem pieczywa;

12) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

Uczeń:

1) ocenia jakość gotowego pieczywa;

2) rozpoznaje wady pieczywa oraz określa przyczyny ich powstawania;

3) planuje sposób konfekcjonowania pieczywa;

4) dobiera urządzenia do konfekcjonowania pieczywa;

5) obsługuje urządzenia do konfekcjonowania pieczywa;

6) wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich;

7) określa warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich;

8) magazynuje gotowe wyroby piekarskie i przygotowuje je do ekspedycji;

9) obsługuje środki transportu wewnętrznego;

10) monitoruje krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.