Technik pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Klasa sportowa w dyscyplinach: strzelectwo sportowe, boks.

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

1. Uczeń potrafi diagnozować układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych (m.in.)

1) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

3) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.

2. Uczeń potrafi naprawiać układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych (m.in.)

1) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

1. Uczeń potrafi diagnozować podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych (m.in.)

1) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych

2) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki.

2. Uczeń potrafi naprawić zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych (m.in.)

1) dobiera metody oraz określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

2) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

1. Uczeń potrafi organizować obsługę pojazdów samochodowych (m.in.)

1) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

2) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

2. Uczeń potrafi nadzorować obsługę pojazdów samochodowych.

1) kontroluje przebieg procesów naprawy pojazdów samochodowych;

2) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych.

 

Zobacz podstawę programową tego kierunku

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.
Warunki nauki w klasie sportowej boks-strzelectwo:

Uczniowie, którzy chcą uczyć się w klasie sportowej muszą spełnić następujące warunki:
– ocena min. dobra z wychowania fizycznego;
– zdać próby sprawnościowe (dot. uczniów, którzy nie posiadają III lub wyższej klasy sportowej);
– posiadać III lub wyższą klasę sportową (dot. sportowców).

Próby sprawnościowe składają się z pięciu następujących ćwiczeń:
1. uginanie ramion w podporze;
2. skłony tułowia z leżenia;
3. skoki na ławkę gimnastyczną i zeskoki obunóż;
4. rzuty piłką lekarską z pozycji bokserskiej o ścianę z odległości 3 m;
5. skłony i skręty tułowia tyłem do ściany z dotknięciem podłoża i ściany.

Czas wykonania każdego ćwiczenia wynosi max. 30 sekund.