Technik technologii drewna

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;

3) programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;

4) sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;

5) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

PROFIL ABSOLWENTA

Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

1. Uczeń potrafi wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych (m.in.)

1) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;

2) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie;

3) wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych;

4) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna;

5) stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich.

2. Uczeń potrafi wykonać naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich (m.in.)

1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;

2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;

3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;

4) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;

5) ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna.

1. Uczeń potrafi planować procesy technologiczne przetwarzania drewna.

1) stosuje programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

3) prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki;

4) programuje oraz obsługuje maszyny i urządzenia sterowane numerycznie.

2. Uczeń potrafi monitorować przebieg procesów przetwarzania drewna (m.in.)

1) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna;

2) ocenia jakość wykonania elementów, podzespołów i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

3) sporządza ewidencyjną, rozliczeniową i sprawozdawczą dokumentację produkcji.

 

Zobacz podstawę programową tego kierunku

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia.