Technik żywienia i usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

PROFIL ABSOLWENTA

Sporządzanie potraw i napojów.

1. Uczeń potrafi przechowywać żywność (m.in.)

1) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;

2) dobiera metody utrwalania żywności;

3) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych.

2. Uczeń potrafi sporządzać i dokonywać ekspedycji potraw i napojów (m.in.)

1) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1. Uczeń potrafi planować i dokonać oceny żywienia (m.in.)

1) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;

2) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia.

2. Uczeń potrafi organizować produkcję gastronomiczną (m.in.)

1) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;

2) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;

3) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Uczeń potrafi planować i wykonywać usługi gastronomiczne (m.in.)

1) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;

2) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;

3) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych.

 

Zobacz podstawę programową tego kierunku

 

Przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski