Wniosek numer: 2017-1-PL01-KA102-036371

Projekt skierowany jest do uczniów klas II ZST w B-stoku, zawód – technik pojazdów samochodowych(15 uczniów- wyjazd do Portugalii), technik żywienia i usług gastronomicznych (25 osób- wyjazd do Portugalii), technik technologii drewna (9 osób–wyjazd na Węgry) oraz uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarz (10 osób- wyjazd na Węgry) i mechanik pojazdów samochodowych(7 osób- wyjazd do Portugalii), kucharz (7 osób- wyjazd do Portugalii).

Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Celem ogólnym niniejszego projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego prowadzonego w Zespole Szkół Technicznych w B-stoku poprzez rozszerzenie zagranicznej współpracy placówki z firmami i szkołami w Portugalii i na Węgrzech .
Cel główny zostanie osiągnięty przy realizacji następujących celów szczegółowych:
-zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży mechanicznej, gastronomicznej oraz drzewnej w krajach stażowych
– wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
-wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych(opiekunów grup)poprzez nabycie wiedzy o funkcjonowaniu firm branżowych,
– zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się jęz. angielskim,
-podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci kontaktów międzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej
– zwiększenie potencjału, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZST w Białymstoku, wzbogacenie oferty działań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym,
– wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami kształcenia zawodowego
– zapewnienie lepszego uznawanie kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii i na Węgrzech.
plakat1
Do pobrania:

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 3 lipca 2017 r.