Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku organizuje Konkurs „Wkręć się w zawód”. Do udziału zapraszamy uczniów gimnazjów z Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Poznając różne zawody, młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wybrany zawód, zgodnie z kierunkami kształcenia w ZST. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

REGULAMIN KONKURSU „Wkręć się w zawód”

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

 1. CELE KONKURSU:
 2. Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu realizowanego w gimnazjum.
 3. Pogłębienie wiedzy młodzieży na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej i budowanie w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej.
 4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.
 5. ORGANIZACJA

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku. Konkurs przeprowadza, a następnie dokonuje oceny i ogłasza jego wynik Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą:

 1. Koordynator Konkursu – ZST,
 2. eksperci merytoryczni (artyści, nauczyciele zawodu),

Decyzje Jury są ostateczne.

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznie – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
 • inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,
 • wizualnie – wrażenie estetyczne.

III. UCZESTNICY

Uczestnikami Konkursu jest młodzież uczęszczająca do wszystkich gimnazjów na terenie województwa podlaskiego.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
 2. Film należy wykonać techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej). Film powinien trwać maksymalnie 3-5 minut.
 3. Prace należy przesyłać w formacie mp4 na płycie CD-R albo DVD.
 4. Płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz adresem gimnazjum, w którym się uczy.
 5. Do płyty należy dołączyć opis zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym.
 6. Za prawidłowe opisanie pracy odpowiedzialny jest uczeń lub jego rodzic/opiekun.
 7. Praca konkursowa powinna przedstawiać wykonywanie wybranego zawodu zgodnie z kierunkami kształcenia w ZST.
 8. Prace niezwiązane z tematem konkursu będą odrzucone.
 9. TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA.
 10. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do ZST do 31.05.2016 r.
 11. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
 12. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.
 13. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.
 14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 15. NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce, kolejno: tablet, słuchawki i plecak firmowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację.
 2. Zwycięzcy konkursu przenoszą na organizatora prawa autorskie do filmów, co wiąże się z ich nieograniczonym wykorzystaniem w celach promocyjnych ZST.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika na:

– przetwarzanie danych osobowych autora pracy;

– nieodpłatną publikację prac w ramach promocji ZST.

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. t.j. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych
  z Konkursem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie www.zst.bialystok.pl
 4. Złożenie Karty zgłoszeniowej wraz z pracą stanowi deklarację, że osoba:
 • – jest autorem załączonej pracy,
 • – akceptuje warunki regulaminu,
 • – wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późń. zm.)
 • – prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane dla celów promocji konkursu i szkolnictwa zawodowego powiatu.

Organizatorzy Konkursu

Prace z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa
ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
„Wkręć się w zawód”

 

Do pobrania: