Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby. Na terenie województwa podlaskiego obecnie trwa formowanie 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Jej podległe bataliony będą stacjonować w: Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:

 1. Prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
 2. Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 3. Ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
 4. Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami
  i organami samorządu terytorialnego.
 5. Ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.

Szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 1. Możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
 2. Praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby),
 3. Służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
 4. Udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
 5. Atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:

Służbę w WOT może pełnić osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. Posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. Nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. Nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. Nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. Nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej
  do militaryzacji,
 8. Posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym
  w korpusie szeregowych.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT. Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Procedury rekrutacji :

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski zgłoś się do WKU w Białymstoku –  tam poznasz szczegóły dotyczące wstąpienia w szeregi jednostek obrony terytorialnej.

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się
do WKU w Białymstoku, złożeniu stosownego wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia
o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz w miesiącu, w pierwszym dniu, w którym ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Osoby, które nie odbywały czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu się do WKU w Białymstoku, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia
o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe. Osoby, które nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej lub posiadające kategorię D tej zdolności po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami, po otrzymaniu rekomendacji Komisji rekrutacyjnej, kierowani są do:

 • do wojskowej komisji lekarskiej — w celu określenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • do wojskowej pracowni psychologicznej — w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań
  do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Uprawnienia i powinności:

Przynależność do Wojsk Obrony Terytorialnej:

 1. Zapewni zdobycie doświadczenia oraz doskonalenie kwalifikacji w zakresie technik przetrwania
  i samoobrony, umiejętności strzeleckich i prowadzenia działań taktycznych,
 2. Umożliwi dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji przez Siły Zbrojne RP,
 3. Umożliwi pełnienie służby w pobliżu zamieszkania,
 4. Umożliwi skierowanie na kurs podoficerski lub oficerski bądź szkolenie specjalistyczne,
 5. Umożliwi (po trzech latach pełnienia terytorialnej służby wojskowej) powołanie – na zasadach pierwszeństwa – do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej,
 6. Zapewni dodatkowe uposażenie (91,20 zł za każdy dzień ćwiczenia + nie mniej niż 320 zł za gotowość bojową; jeżeli przyjmiemy odbycie minimum 2 dni ćwiczeń w miesiącu ostateczna należność za miesiąc wyniesie ponad 500 zł netto).

Pracodawcy przysługiwał będzie szereg uprawnień w przypadku, gdy jego pracownik pełni Terytorialną Służbę Wojskową rotacyjnie. Chodzi tu o planowane tzw. świadczenie gwarantowane, które w myśl przepisów będzie przysługiwać pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT:

 1. Kwotę świadczenia pieniężnego ustala właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
  a jego wypłata realizowana będzie na wniosek pracodawcy.
 2. Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego, wraz
  z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza OT z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej rotacyjnie.

Za okres rotacyjnego pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej pracodawca zatrudniający żołnierzy OT może się ubiegać o wskazane świadczenie adekwatne do poniesionych kosztów, które obejmują
w szczególności wydatki z tytułu:

 1. Przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo
  na zajmowanym przez żołnierza OT stanowisku pracy;
 2. Odbycia przez pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. Przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
 4. Opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 5. Ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
 6. Przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Podstawowe pytania i odpowiedzi:

 1. Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę w WOT?

Wstępując w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można liczyć na:

 • spełnienie potrzeby obrony Ojczyzny,
 • rozwój osobowy,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • zdobycie wykształcenia w ramach programów stypendialnych,
 • zyskanie dodatkowego uposażenia.

W wymiarze materialnym, żołnierze WOT otrzymają uposażenie, dodatki do uposażenia oraz możliwość dofinansowania kursów i nauki. W wymiarze praktycznym, członkowie WOT nabędą doświadczenie i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w cywilnym życiu zawodowym. Można tu wymienić współdziałanie, pracę w zespole, adaptację do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych. Również umiejętności manualne z pewnością będą przydatne w określonych zawodach.Jednakże największą korzyścią ze służby w WOT zarówno dla żołnierzy, jak i kraju będzie wkład w bezpieczeństwo państwa i wzmocnienie wartości patriotycznych. Nieodzowną rolę odgrywać będzie także pozyskiwanie i umacnianie przyjaźni między żołnierzami WOT w czasie zespołowego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i pomocy ludności cywilnej w zwalczaniu skutków klęsk i katastrof. Wartości, takie jak odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby, a także patriotyzm przejawiający się w rzetelnym wykonywaniu obowiązków będą leżały u podstaw funkcjonowania WOT.

 1. Jakie przywileje przysługują żołnierzom OT, zarówno żołnierzom zawodowym i żołnierzom Terytorialnej Służby Wojskowej?

Żołnierze zawodowi odbywający służbę w WOT, będą podlegać przepisom ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w zakresie ich przywilejów i świadczeń, w takiej samej mierze jak reszta kadry zawodowej odbywająca służbę w innych formacjach Sił Zbrojnych RP. Natomiast żołnierze TSW będą korzystać z rozwiązań prawnych, m.in. ochrony przed zwolnieniem z pracy pracownika powołanego do TSW, prawa do uposażenia, zwrotu kosztów podróży do i z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych. Nowością w stosunku do wcześniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom TSW comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie TSW, tzw. „dodatek za gotowość”.

 1. Czy wiadomo, jaką pensję będą otrzymywali żołnierze służący w WOT?

Obecnie kwota pieniężna oscyluje w granicach 500 zł miesięcznie dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego. Gratyfikacje są w 100% wypłacane z budżetu MON.

 1. Czy służba w WOT nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi/służbowymi?

Założeniem istnienia WOT jest uniknięcie nakładania się takich terminów – ćwiczenia wojskowe będą się odbywać w dni wolne od pracy, a w programach ćwiczeń zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych i kościelnych. Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia (rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych.

Kontakt:

Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej, w tym uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat funkcjonowania WOT – proszone są o kontakt z WKU w Białymstoku (osobisty, telefoniczny bądź elektroniczny):

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku (www: bialystok.wku.wp.mil.pl) ul. Lipowa 35, 15-428 Białystok

tel.:   261 398 260

261 398 253

261 398 252

261 398 220

261 398 292

e-mail: wkubialystok@ron.mil.pl