Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w terminie od 04.04.2019 do 31.03.2022 r. realizuje projekt pod tytułem „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, numer projektu RPPD.03.03.01-20-0183/18

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie wiedzy oraz kompetencji 260 uczniów (70K,190M) oraz 40 nauczycieli (25K, 15M), jak również podniesienie jakości, atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku do 31.03.2022 r.

Niniejszy projekt zintegrowany stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby wynikające ze szczegółowej diagnozy przeprowadzonej przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku i zawarte są opracowanej Strategii Rozwoju Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa na Lata 2016-2020 (zatwierdzonej przez organ prowadzący).

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1 – rozszerzenie umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy uczniów kierunków drzewnych

Zadanie 2 – rozszerzenie umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy uczniów kierunków gastronomicznych

Zadanie 3 – rozszerzenie umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy uczniów kierunków mechanicznych

Zadanie 4 – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zadanie 5 – zajęcia psychologiczno- pedagogiczne

Zadanie 6 – koła zainteresowań/warsztaty/laboratoria

Zadanie 7 – wdrożenie nowych form 1 programów nauczania

Zadanie 8 – nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Zadanie 9 – zajęcia organizowane na uczelniach

Zadanie 10 – wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego

Zadanie 11 – staże zawodowe dla uczniów

Zadanie 12 – wyjazdy targowe i technologiczne

Zadanie 13 – staże dla nauczycieli

Zadanie 14 – kursy 1 szkolenia dla nauczycieli

Zadanie 15 – bezpieczna cyberprzestrzeń

Zadanie 16 – Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zadanie 17 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Zadanie 18 – Wyposażenie pracowni szkolnych