Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-047609

Projekt skierowany jest do uczniów klas II ZST w B-stoku, zawód – Technik mechanik ( 9 osób – wyjazd do Portugalii) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych ( 25 osób- wyjazd do Portugalii), technik technologii drewna ( 10 osób-wyjazd na Węgry) oraz uczniów kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 w zawodzie stolarz (8 osób- wyjazd na Węgry) i mechanik pojazdów samochodowych( 11 osób- wyjazd do Portugalii), kucharz ( 4 osoby- wyjazd do Portugalii).
Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w w/w branżach. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii i Węgrzech mają na celu:
-zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży mechanicznej, gastronomicznej oraz drzewnej w krajach europejskich,
– wsparcie uczniów w zdobyciu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy;
-wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu wprowadzania innowacji i poprawy jakości nauczania,
– zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
-podniesienie świadomości uczestników ma temat innych kultur i krajów, poprzez umożliwienie budowania sieci kontaktów międzynarodowych, w celu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej
– zwiększenie potencjału, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZST w Białymstoku, wzbogacenie oferty działań, które lepiej odpowiadają na potrzeby osób zainteresowanych kształceniem zawodowym,
– wzmocnienie współpracy pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, kształceniem zawodowym a światem pracy
– zapewnienie lepszego uznawanie kwalifikacji zdobytych podczas praktyk zawodowych w Portugalii i na Węgrzech.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na innych uczniów szkoły, ponieważ będzie podstawą do upowszechniania pozytywnych wzorców wypracowanych w trakcie pracy z uczniami. Efekty projektu będą źródłem wymiany dobrych praktyk w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji kluczowych – zawodowych i będą wykorzystane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w kolejnych latach.
Staże I rozpoczną się 7.X.2018 i potrwają 3 tygodnie.

_

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 11.09.2018

 

Sprawozdanie z wyjazdu: