ue

Na rzecz projektu została zawiązana współpraca z samorządem pracodawców w postaci Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku.
Przedstawiciele organizacji dokonali konsultacji programu praktyk oraz wskazali na konieczność przygotowania młodych ludzi do wejścia na europejski rynek pracy. 

Konspekty lekcji do wykorzystania na zajęciach z technologii gastronomicznej:

„Andersiak” o wizycie naszej młodzieży w Portugalii

 

Praktyka zawodowa w Portugalii

artykuł i prezentację opracowała Joanna Natunewicz

„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka”, jak powiedział Juliusz Cezar, zatem ośmioro uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Andersa w Białymstoku uczestniczyło w dwutygodniowych praktykach z branży gastronomicznej w ramach Projektu „Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jurto. Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy”. Miejscem odbywania praktyk była Braga jedno z najstarszych miast w Portugalii o ponad 2000-letniej historii.

Beneficjenci zdobywali praktyczne umiejętności, pracując w kuchni i przy obsłudze gości w restauracji Furna w dniach od 21 stycznia do 3 lutego 2013 roku. Dzięki zajęciom praktycznym, które odbyli w bardzo dobrze wyposażonym lokalu pod okiem doświadczonych portugalskich kucharzy, poszerzyli wiedzę i umiejętności określone w programach nauczania. Poznanie nowych technik gastronomicznych i metod obsługi klienta w Portugalii umożliwi ich wykorzystanie w Polsce i innych krajach europejskich. Obserwacja tradycji kuchni portugalskiej, zaznajomienie się ze sposobami obsługi gości w tamtejszych restauracjach zwiększy szanse naszych uczniów na zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podczas praktyk uczniowie musieli dostosować się do funkcjonowania w nieznanym im środowisku. Umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach na pewno przyda się uczestnikom projektu w życiu osobistym, jak i zawodowym. Młodzież z naszej szkoły wzbogaciła swój zasób słownictwa angielskiego i nawet portugalskiego o typową terminologię zawodową. Już przed wyjazdem stażyści wzięli udział w sześćdziesięciogodzinnych zajęciach kulturowo-językowo-pedagogicznych, które obejmowały naukę słownictwa z branży gastronomicznej i ćwiczenia językowe ułatwiające im porozumiewanie się na płaszczyźnie zawodowej. Oprócz codziennych zajęć w restauracji młodzież uczestniczyła w dwudziestogodzinnym szkoleniu z języka angielskiego i podstawowych zwrotów z języka portugalskiego. Dobra znajomość języka angielskiego na pewno zwiększy ich mobilność na rynku pracy. Nie bez znaczenia są kontakty naszych uczniów z młodzieżą z innego kraju europejskiego. Pozwolą one przełamać stereotypy, przyczynią się do walki z uprzedzeniami wynikającymi z podziałów np. narodowych, religijnych itd. Nasi uczniowie nawiązali nowe znajomości, owocnie współpracowali z koleżankami i kolegami z Portugalii, a także spędzili z nimi wolny czas. Portugalczycy są dość wylewni i gościnni. Znanym obyczajem jest ucałowanie w policzki nowo poznanej osoby zamiast podawania ręki. Mieszkańcy Portugalii uwielbiają biesiadować i celebrować posiłki. Z tego powodu każdy region chlubi się własnymi specjałami kulinarnymi. Uczestnicy zatem mieli niepowtarzalną okazję poznania kultury, tradycji narodowych i przede wszystkim wyjątkowej kuchni. Nasi uczniowie zwiedzili także przepiękne zakątki północnej Portugalii, m.in. malownicze Porto – miasto wina, żeglarzy, złotych plaż i zabytkowych kamienic oraz spacerowali po przepięknej plaży nad Oceanem Atlantyckim.

Zwieńczeniem praktyk było otrzymanie przez wszystkich uczestników certyfikatów Europass Mobilność potwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy i stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

Dzięki certyfikatowi stażyści ZST będą mieli większą szansę na wymagającym, europejskim rynku pracy a pracodawcy ułatwi on dokonanie oceny kompetencji językowych i zawodowych przyszłego pracownika. Nowe doświadczenia zdobyte podczas stażu wpłynęły na osobisty rozwój uczestników, zwiększyły ich kreatywność, a przede wszystkim podniosły kompetencje językowe i zawodowe. Dlatego mądrość nie bierze się z dużej liczby przeczytanych książek, ale z bogatego doświadczenia – życiowego oraz zawodowego, które trudno posiąść w inny sposób niż przeżyć „na własnej skórze”.

Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że praktyki zagraniczne znacząco wpływają na naukę języka obcego, a także uczą tolerancji dla innych kultur. Najciekawszym natomiast elementem jest według nich poznawanie nowych ludzi.

 

artykuł i prezentację opracowała Joanna Natunewicz

Informacje o projekcie

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na poziomie szkoły średniej. Obejmuje uczniów klas III Zespołu Szkół Technicznych im. gen Władysława Andersa w Białymstoku, zawód – technik organizacji usług gastronomicznych. Obecna sytuacja gospodarcza regionu przynosi duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą, a dodatkowo otwarty, chłonny rynek pracy w krajach Unii Europejskiej ten deficyt jeszcze pogłębia. Udział w stażu zagranicznym pomoże przygotować dobrze wyszkoloną, przyszłą kadrę zawodową na nasz rynek krajowy, a także rynek europejski. Praktyka zawodowa w Portugalii (Braga) ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych, które są niezbędne w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych. Praktyka zawodowa odbędzie się od 20.01.2013 r. do 03.02.2013 wrestauracjach:

 Marisqueira

http://www.youtube.com/watch?v=6OzNTuX4Cyw&feature=youtu.be

Furna

 

 Komisja rekrutacyjna dokonała oceny dokumentacji, sporządziła i zatwierdziła listę główną i rezerwową uczestników do projektu „Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jutro. Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy”. 

Lista główna uczestników

 • Kamila Kondracka

 • Sylwia Fiedorczuk

 • Ewa Grabowska

 • Jakub Potapo

 • Marcin Siemieniako

 • Michał Lewkowicz

 • Przemysław Żuk

 • Krzysztof Brzóska

Lista rezerwowa uczestników

 • Magdalena Karpiesiuk

 • Agnieszka Ziemkowska

 • Agata Szałaj

 

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
„Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jutro.
Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy”.

§ 1
Informacje o projekcie

 

Projekt „Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jutro. Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku w ramach Programu Leonardo da Vinci – projekty mobilności.

 1. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
 2. Biuro projektu mieści się w siedzibie szkoły ZST im. Władysława Andersa ul. Stołeczna 21 w Białymstoku
 3. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów klasy III Technikum Zawodowego Nr 9 kształcącego w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.

 

§ 2
Warunki uczestnictwa

 

Uczestnikami projektu będzie 8 uczniów klasy III TZ Nr 9 w ZST im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku kształcących się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Uczestnik powinien spełniać jednocześnie następujące kryteria:

 1. być uczniem klasy III TZ Nr 9 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa kształcącym się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych,
 2. mieszkać na terenie województwa podlaskiego,
 3. dostarczyć wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

 

§ 3
Zasady rekrutacji uczestników

 

 1. Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) do projektu rozpocznie się 29 października 2012r. i będzie trwać do 09 listopada 2012r. lub do wyczerpania miejsc.
 2. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:
  a) w Biurze Projektu
  b) na stronie internetowej szkoły   { http://zstbial.w.interia.pl/leonardo }
 3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie realizowana na terenie ZST im. Wł. Andersa w Białymstoku
 4. Rekrutacja będzie realizowana w Biurze Projektu w szkole
 5. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu
 6. Rekrutacja realizować będzie politykę równości płci i równości szans.

 

§ 4
Etapy rekrutacji

 

Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:

1) Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych:

– Wniosek o włączenie do projektu
– European CV w języku angielskim
– Ankieta potrzeb i oczekiwań
– Kserokopia dokumentu potwierdzającego stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP (decyzja o stałym zameldowaniu, dowód osobisty, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub status uchodźcy).
– Informacja o średniej ocen za dotychczasowy tok nauki na koniec roku szkolnego 2011/12

5 punktów przy średniej ocen min. 4,20
4 punkty przy średniej ocen – 3,80 – 4,19
3 punkty przy średniej ocen – 3,50 – 3,79
2 punkty przy średniej ocen – 3,20 – 3,49
1 punkt za średnią ocen 3,00 – 3,19

– Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd,
– Ocena ze sprawowania otrzymana na koniec roku szkolnego 2011/12:

– ocena wzorowa – 5 pkt
– ocena bardzo dobra – 4 pkt
– ocena dobra – 3 pkt
– ocena poprawna – 2 pkt

– Ocena z języka angielskiego otrzymana na koniec roku szkolnego 2011/12:

– ocena bdb – 5 pkt
– ocena db – 4 pkt

– Oświadczenie uczestnika o dochodach miesięcznych z ostatnich trzech miesięcy przypadających na jednego członka rodziny – preferowane będą osoby o niskich dochodach ze względu na większe ryzyko wykluczenia społecznego

– max 10 pkt dochód poniżej 600 zł
– 5 pkt dochód pomiędzy 1000 zł ÷ 601 zł, im niższy dochód tym wyższe miejsce na liście rankingowej
– powyżej 1000 zł bez punktów

-Zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do odbycia stażu.

Maksymalnie można zdobyć 25 pkt.

2) Weryfikacja kryteriów punktowych.

Komisja rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Koordynator Projektu ZST w Białymstoku, Wychowawca Klasy i Pedagog Szkolny dokona oceny dokumentacji, sporządzi i zatwierdzi listę główną i rezerwową uczestników do projektu.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu.
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Koordynator Projektu
Mariola Rybińska