8 września 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku miało miejsce oficjalne otwarcie X Sejmiku Szkół Karpackich. Delegacje szkół z całej Polski zrzeszone w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino przybyły do Białegostoku na trzydniowy-roboczy zjazd.

Spotkanie to stało się pretekstem do pogłębienia wiedzy na temat historii kraju czy też tradycji narodowowyzwoleńczych, przyczyniło się do upamiętnienia lokalnych miejsc pamięci narodowej, utrwaliło kontakty z kombatantami oraz organizacjami kombatanckimi, a przede wszystkim, rozwinęło i wyzwoliło w młodym pokoleniu potrzebę kultywowania postaw patriotycznych.

Spotkanie w Białymstoku to sejmik niezwykły, bo jubileuszowy. Gościem honorowym była córka patrona szkoły, senator RP – Pani Anna Maria Anders.

Zjazd odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jako szkoła jesteśmy dumni, że to właśnie nam przypadła w udziale organizacja X Sejmiku Szkół Karpackich. W czasie pobytu w Białymstoku uczestnicy zjazdu odwiedzą gościnne mury ZST przy ulicy Stołecznej 21, wezmą udział w XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru oraz będą uczestniczyć w wycieczkach prezentujących wielokulturowość Podlasia. Rozstrzygnięty został również konkurs, którego celem było zapoznanie młodzieży z życiem i działalnością gen. Władysława Andersa, okolicznościami formowania armii Andersa w ZSRR oraz szlakiem bojowym II Korpusu Polskiego.

Witamy bardzo serdecznie wszystkich, tak licznie zgromadzonych Uczestników

X Sejmiku Szkół Karpackich! Życzymy niezapomnianych wrażeń i miłego pobytu w pięknym Białymstoku i jego okolicach