Deklaracja dostępności Strony internetowej

 

WSTĘP:

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zst.bialystok.pl/ Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:

Data publikacji strony internetowej: luty 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest dostępna.

Dodatkowo w celu poprawy dostępności na stronie znajduje się narzędzie zawierające czytnik tekstu oraz pozwalające na zmianę wyglądu strony( wielkość czcionki, kolor, kontrast itp.)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: pracowników Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Pietryszyk, maria.pietryszyk@zstbialystok.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 85 742-12-13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok

Budynek nie zapewnia wystarczającej dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że został wybudowany w latach 60-tych XX wieku (w budynku głównym, na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych).

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście – od ul. Wyszyńskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły (jest to wyjście ewakuacyjne). Wejście jest wykonane z kilku stopni schodowych, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz dyżurujący uczeń. Ponadto szkoła posiada jeszcze cztery wejścia:
  – pierwsze – od strony stołówki (są tu ograniczenia w postaci schodów, jest to wyjście ewakuacyjne),
  – drugie – od strony boiska (są tu ograniczenia w postaci schodów, w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne),
  – trzecie – wejście do łącznika sali gimnastycznej (dostosowane dla osób niepełnosprawnych),
  – czwarte – wejście do sali gimnastycznej (są tu ograniczenia w postaci schodów).
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wyjścia ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone.
 2. W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra. Drogi ewakuacyjne są oznakowane. W budynku oprócz dwóch toalet (parter budynku – główny korytarz, korytarz przy sali gimnastycznej) nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 3. Na terenie placówki znajduje się na parkingu miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Białymstoku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 18, 15-879

Budynek zapewnia dostępność architektoniczną dla osób niepełnosprawnych:

– budynek jest dostępny w pełni dla osób niepełnosprawnych na poziomie

parteru a wyższe kondygnacje przy użyciu platformy kabinowej i windy towarowo-osobowej;

– sanitariaty są wyposażone w wydzieloną kabinę przystosowaną do korzystania przez

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (parter 1 łazienka, I piętro 1 łazienka);

– obiekt (wejście główne przez hol) jest dostępny bezpośrednio z poziomu terenu;

specyfika obiektu wyklucza możliwość nauczania niepełnosprawnych uczniów przez

niepełnosprawnych nauczycieli bądź pracowników.

 

 

APLIKACJA MOBILNA:

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.