1. Zarządzenie Nr 43/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, (…) na rok szkolny 2020/2021
  2. Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim.
  3. Kandydaci ubiegający się o kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego korzystają z usług
    Przychodni Badań Profilaktycznych Medycyny Kolejowej przy ul. Słonimskiej 15/1.
  4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ – NABÓR ELEKTRONICZNY
  5. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
  6. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
  7. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZELICZANIA NA PUNKTY KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ A 1 ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021