1. Zarządzenie Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach

  2.   PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, w województwie podlaskim.

  3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ – NABÓR ELEKTRONICZNY
  4. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZELICZANIA NA PUNKTY KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ A 1 ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH