ZST w Białymstoku realizuje projekt „Na Fali…” , którego uczestnikami jest 15 uczniów klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele branży gastronomicznej. Projekt zakończy się w czerwcu 2017 r i jego głównym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności 4 różnych specjalizacji: kucharza, kelnera, żeglarza oraz przewodnika turystycznego. W czerwcu 2017 roku uczniowie uczestniczący w projekcie przystąpią do egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności, który będzie przeprowadzony w obecności przedstawicieli włoskiej Agencji Narodowej.

 

Od marca 2015 roku uczniowie biorą udział w specjalnie opracowanym module szkoleniowym, który składa się z 48 godzin zajęć teoretycznych i 32 godzin stażu. Zajęcia odbywają się w różnych środowiskach edukacyjnych- w tradycyjnych salach lekcyjnych, na jachtach, w hotelu oraz w agencji turystycznej.
Wynikiem końcowym będzie nowy profil zawodowy, w ramach którego uczestnicy projektu będą w stanie samodzielnie zorganizować rejs dla grupy turystów, przygotować posiłki, zarządzać działaniami na pokładzie oraz pełnić rolę przewodnika podczas wycieczek. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty w języku angielskim, co ułatwi im poruszanie się na europejskim rynku pracy.