ue

Program: Uczenie się przez całe życie

Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, zawód technik technologii drewna. Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w branży drzewnej, która po spożywczej jest najistotniejszą technik technologii drewna.  W ramach niniejszego projektu staże w firmach w Portugalii, Turcji i Węgier mają na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli z rozwiązaniami stosowanymi w branży drzewnej w krajach europejskich. Zwiększony zostanie potencjał zatrudnieniowy uczestników staży. Nawiązana współpraca z firmami europejskimi przyczyni do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na kierunku technik technologii drewna.
Realizacja projektu jest niezbędna z trzech powodów: konieczności kształcenia kadr w odniesieniu do wymagań i oczekiwań pracodawców, zwiększenia możliwości zatrudnieniowej przyszłych absolwentów kierunku technologii drewna oraz konieczności włšczania pracodawców w proces kształcenia.

Spodziewamy się, że po realizacji projektu nasi absolwenci:

 

 • zdobędą umiejętności oczekiwane przez pracodawców,
 • dzięki rzetelnej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych osiągną lepsze wyniki na zewnętrznym egzaminie zawodowym,
 • będą bardziej konkurencyjni, będą mieli większe szanse na zatrudnienie,
 • zdobędą umiejętności kluczowe (w szczególności wykorzystanie nowoczesnych technologii, praktyczne zastosowanie języka angielskiego),
 • wzmocnią poczucie wartości i automotywacji, asertywności, nabędą umiejętność współpracy w zespole i komunikacji interpersonalne,
 • zapoznają się z realiami rynku pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat negatywnych skutków dyskryminacji oraz korzyści wypływających z różnorodności kultur,
 • otrzymają podstawy do dalszego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych w formach kształcenia ustawicznego.

 

Miejsca odbywania stażu:

 • Turcja, Nevshehir : klasa IV – 10 uczniów
 • Portugalia, Barcelos: klasa III – 8 uczniów
 • Węgry, Budapeszt: klasa III – 8 uczniów

Pliki do pobrania:

 

Wyczarowane z drewna sztuka intarsji, rzeźby, drewnianej sztukaterii – BROSZURA

       W marcu 2014r. uczniowie klas III i IV Technikum Zawodowego Nr 9 w Białymstoku, uczestnicy projektu : „Wyczarowane z drewna – sztuka intarsji, rzeźby, drewnianej sztukaterii”, programu Leonardo Da Vinci (Praktyki i staże dla osób uczących się), Uczenie się przez całe życie, świętowali podsumowanie wyjazdów stażowych!

Projekt skierowany był do uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, w zawodzie technik technologii drewna. Odpowiadał potrzebom szkolnictwa zawodowego branży drzewnej w województwie podlaskim.  W ramach projektu młodzież odbyła staże w firmach w Portugalii, Turcji i na Węgrzech, mając przede wszystkim na celu poznanie najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w branży drzewnej w krajach europejskich. Urzeczywistnienie projektu było niezbędne z powodu konieczności kształcenia kadr w odniesieniu do wymagań i oczekiwań pracodawców, zwiększenia możliwości zatrudnieniowej przyszłych absolwentów kierunku technologii drewna oraz konieczności włączania się pracodawców w proces kształcenia.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy projektu – przyszli absolwenci ZST:  zdobyli umiejętności oczekiwane przez pracodawców; dzięki rzetelnej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych osiągną lepsze wyniki na zewnętrznym egzaminie zawodowym; będą bardziej konkurencyjni; będą mieli większe szanse na zatrudnienie; zdobyli umiejętności kluczowe (w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz praktyczne zastosowanie języka angielskiego), wzmocnili poczucie wartości i automotywacji, asertywności; nabyli umiejętność współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej; zapoznali się z realiami rynku pracy; zdobyli wiedzę na temat negatywnych skutków dyskryminacji oraz korzyści wypływających z różnorodności kultur; otrzymali podstawy do dalszego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych w formach kształcenia ustawicznego.

Wymiernym efektem projektu, dla młodzieży najistotniejszym, okazało się być otrzymanie dokumentu funkcjonującego w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE) – tzw. Europass. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych, przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób.

Uczestnicy odbywali swoje trzytygodniowe staże w: Turcji, w mieście Nevshehir (klasa IV – 10 uczniów), w Portugalii, w mieście Barcelos (klasa III – 8 uczniów) oraz na Węgrzech, w Budapeszcie (klasa III – 8 uczniów). Najważniejszych punktem podsumowania staży było przedstawienie młodzieży zebranej w auli szkolnej prezentacji, dotyczącej zakresu, przedmiotu i działań związanych z renowacją zabytkowych mebli, rzeźb, sztukaterii. Nie udało się pominąć podczas prezentacji odniesień do spędzanego przez uczestników czasu wolnego, zawiązanych przyjaźni, ciekawych miejsc, które mogli zobaczyć. Dla części uczestników taki wyjazd był spełnieniem oczekiwań związanych z nauką w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej, bo jak powiedział Paulo Coelho:  Świat należy do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swo­je marzenia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej.  Uczniowie naszej szkoły pokazali, że takie marzenia są w stanie zrealizować, a Zespół Szkół Technicznych to miejsce, które takie marzenia pozwala spełniać.

Pliki do pobrania: